ogólne warunki sprzedaży

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI, NIP: 584-252-84-19 z siedzibą przy ul. Młodej Polski w Straszynie.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również ”OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego przyjęcia przez pracowników ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI.

4. Zamówienia muszą być złożone:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail
b) za pośrednictwem faksu,
c) telefonicznie.
Zamówienie musi określać: rodzaj towaru, cenę i adres Kupującego,ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnione z ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI.

5. ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI przyjmuje zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 będzie realizowane w następnym dniu roboczym.

§ 2

Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty składane przez ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI na towary i usługi obowiązują przez okres 30 dni od daty otrzymania oferty przez Kupującego, chyba że uzgoniono inaczej. Oferta przestanie obowiązywać w przypadku gdy Kupujący nie przyjmie oferty składając w ciągu 30 dni zamówienia.

2. Ceny zawarte w cenniku produktów są zalecanymi cenami sprzedaży bez podatku VAT i na warunkach EXW (INCOTERMS 2010), wiążącymi Strony po przeprowadzeniu indywidualnych uzgodnień. Strony mogą w drodze odrębnej umowy uzgodnić inne ceny sprzedaży. ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI zastrzega sobie prawo zmiany cen m.in. w wyniku zmian kursów, cen surowców, transportu, energii, podatków.

§ 3

Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT uprzednio wystawionej przez ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI.

2. Płatności dokonuje się w walucie umieszczonej na fakturze przelewem na jedno z kont bankowych podanych na fakturze, w zależności od tego, w jakiej walucie została wystawiona faktura. Jeżeli podstawą ustalenia ceny sprzedaży jest cena wyrażona w walucie obcej, kursem przeliczania tej waluty jest średni kurs sprzedaży w NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

3. Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI zażąda od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych oraz może żądać odszkodowania w wysokości poniesionych strat z tego tytułu.

4. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI.

5. ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI ma prawo żądać przedpłaty za towar w całości lub częściowo dla zabezpieczenia swojej dostawy.

6. W przypadku nieterminowej realizacji płatności ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.

7. Wstrzymanie jakiejkolwiek płatności przez Kupującego ze względu na reklamację jest niedopuszczalne, chyba że reklamacja została wcześniej uznana przez ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI, która określiła wysokość zatrzymanej kwoty.

§ 4 

Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest na podstawie złożonego przez niego zamówienia potwierdzonego przez ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI. Zamówiony towar może być dostarczony do Kupującego transportem ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI, za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także odbierany osobiście w siedzibie firmy ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI przy ul. Młodej Polski 11 w Straszynie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminy odbioru.

2. Jeżeli odbioru towaru z siedziby ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI dokonuje osoba wysyłana przez Kupującego musi ona podpisać dokument: WZ lub FS potwierdzające odbiór towaru.

3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem kuriera GLS oraz DPD, a wypadku wysyłek paletowych przez firmę RABEN.

4. Produkty są dostarczane do Kupującego bezpłatnie pod warunkiem, że wartość zamówienia przekracza 500,00 PLN netto. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest poniżej kwoty 500,00 PLN netto koszt dostawy w kwocie 15,00 PLN netto pokrywa odbiorca.
5. Za datę dostawy uznaje się moment, w którym towar zostaje dostarczony Kupującemu transportem ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI, lub, jeśli dostawa ma się odbyć za pośrednictwem przewoźnika, za datę dostawy uznaje się moment, gdy towar zostaje przekazany przewoźnikowi do doręczenia, bez względu na to, czy przewoźnik działa na zlecenie ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI, czy na zlecenie Kupującego.

6. ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI nie odpowiada za żadne opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn takich jak klęski żywiołowe i siły wyższe.

7. Jeśli opóźnienie spowodowane jedną z powyższych przyczyn potrwa dłużej niż 30 dni, obie strony mają prawo, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, rozwiązać kontrakt w odniesieniu do towarów, które nie zostały dostarczone, chyba że strony inaczej się umówiły.

8. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności, posiadania względem ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI innych zaległych zobowiązań przez Kupującego, realizacja kolejnych dostaw może zostać przez ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.

9. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem niezapewnionym przez ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI, Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika lub kolei.

§ 5

Gwarancja oraz reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI niezwłocznie pocztą e-mail, pisemnie na adres siedziby spółki albo faxem, sporządzając protokół reklamacyjny.

2. Protokół reklamacyjny musi zawierać: nazwę reklamowanego towaru, a jeśli posiada, to także kod dostawy, ilość reklamowanych egzemplarzy, a także numer faktur stanowiących podstawę nabycia reklamowanego towaru, ewentualnie numer zamówienia klienta, podać dokładne dane składającego reklamacje oraz dokładnie opisać reklamację lub usterkę towaru.

3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI występuje jako dystrybutor towarów i że wyłącznie producent gwarantuje Kupującemu, iż dostarczony towar spełnia kryteria określone w jego specyfikacjach. Wszelkie inne warunki i gwarancje dotyczące jakości albo przydatności towarów do danego celu są nieakceptowane. W przypadku reklamacji towarów rola ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI sprowadza się jedynie do przekazania tej reklamacji producentowi. Odpowiedzialność z tytułu sprzedaży towarów, w tym gwarancji i rękojmi, ograniczona jest wyłącznie do wymiany towaru na wolny od wad lub do zwrotu uiszczonej ceny i nie obejmuje innych strat, a także utraconych korzyści.

4. Kupujący sprawdzi towary niezwłocznie w trakcie dostawy i będzie uprawniony do zareklamowania braku ilościowego towaru oraz mechanicznych uszkodzeń przesyłki, pod warunkiem że:
a. Kupujący zaznaczy spostrzeżony defekt na dokumentach przewoźnika, 
b. Kupujący przekaże ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI pisemną informacje o tym zdarzeniu nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty dostawy.

5. Kupujący będzie miał prawo do zareklamowania wad jakościowych otrzymanych towarów w terminie dwóch dni roboczych od ich wykrycia, nie później niż w ostatnim dniu trwania okresu gwarancji na reklamowany towar.

6. W każdym przypadku podstawą rozpoznania reklamacji przez ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej reklamowanej wady, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.

7. ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI jest zobowiązany rozpoznać reklamację i powiadomić Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązków reklamacyjnych, wskazany termin rozpoznania reklamacji zostanie wydłużony o termin, w którym Kupujący dopełni brakujące obowiązki reklamacyjne. Jeżeli rozpoznanie reklamacji uzależnione jest od decyzji producenta towaru, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu oczekiwania na wydanie opinii przez producenta.

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI może według swego uznania wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w zastosowanym towarze lub zwrócić równowartość ceny, jaką Kupujący uprzednio zapłacił za reklamowany towar. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy sprzedaży a niniejszym regulaminem, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.

3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

4. Z wyjątkiem zamówień, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI oraz Kupującego związane z realizacją zamówień muszą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Z zastrzeżeniem powyższego, zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie nie mają charakteru wiążącego.

5. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

6. Zmiany umowy sprzedaży lub postanowień OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienie wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienie sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI.