Refundacja wydatków poniesionych z tytułu Brexit

  Tytuł projektu:
Refundacja wydatków poniesionych z tytułu Brexit przez przedsiębiorstwo ANSTEEL MARCIN WIELEWSKI

  Cel i planowany efekt projektu:
Celem realizacji projektu jest rekompensata strat będących konsekwencją zmian celnych oraz związanych z importem z Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Efekty realizacji projektu:
  – zakup środków trwałych
  – realizacja robót budowlanych związanych z wybudowaniem nowej hali
  – poszerzenie oferty o nowe usługi

  Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 253 158,81 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem euro 81/100 )

  Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 172 337,61 EUR (słownie: sto siedemdziesiąt dwa  tysiące trzysta trzydzieści siedem euro 61/100)

  Termin realizacji:
01.01.2020 – 30.11.2022

refund